Protokoll årsmöte Blomskogs Fiskevårdsområdesförening

2016-04-10 i Ängebäcks Skola

§1 Ordförande Magnus Ruus öppnade mötet och hälsade välkomna vi började med en tyst minut för Stefan Granath.

§2 Magnus Ruus valdes till mötets ordförande

§3 Weine Pettersson och Owe Pettersson valdes till justeringsmän tillika rösträknare

§4 Siv Gustavsson valdes till mötets sekreterare

§5 Närvarande medlemmar Owe Pettersson, Weine Pettersson, Stig Karlsson, Magnus Ruus, Bengt Ove Gustavsson, Annelie Gustafsson, Mats Andersson, Jan Gustafsson, Hans-Arne Åkervik, Siv Gustavsson, TommyEkman

§6 Godkännande av dagordning mötet beslutade att godkänna dagordningen

§7 Kallelse till mötet beslutades ha skett stadsenligt

§8 Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse presenterades för mötet och godkändes

§9 Mötet beviljade ansvarsfrihet till styrelsens

§10 Ersättning till styrelsen ska fortsätta som föregående år

§11 Val av Ordförande sittande Magnus Ruus

Kassör sittande Annelie Gustafsson

Sekreterare nyval Siv Gustavsson 1år

Ledamöter 2år Bengt Ove Gustavsson Jan Gustafsson Patrik Andersson

Suppleanter omval Lars Gustafsson Mikael Pettersson

Revisorer Hans-Arne Åkervik Mats Andersson

Suppleant Folke Pettersson

§12 Val av personer att sitta i fiskevårdskretsen samt representanter företräda föreningen på fiskevårdskretsens årsmöte mötet valde Lars Gustavsson, Magnus Ruus, Bengt Ove Gustavsson

§13 Till valberedning utsåg mötet Weine Pettersson, Bo Andersson

§14 arbetsdag 7/5 kl 0700 vid bryggan i Ingebyn

båtfisketävling 4/6 kl 9-13 2spö/båt 200kr/båt eller 100kr/person

skottpeng på Mink 200kr visas upp för någon i styrelsen

§15 Förslag på att plantera ut fisk finns men vet inte i vilket vatten
nästa års fisketävling föreslås innefatta alla vatten inom fiskevårdsområdet

§16 Prisutdelning Största Fisk

Störst abborre ungdom

1 Emma Granath 2 Jonathan Karlsson 3 Oskar Olsson

Störst gädda ungdom

1 Lykke Jordansson 2 Markus Olsson 3 Sam Grynfarbo

Störst abborre vuxen

1Stig Karlsson 2 Annelie Gustafsson

Störst gädda vuxen

1 Morgan Pettersson 2 Mathias Gustavsson 3 Kim Gustafsson

mötet beslutade att fortsätta med tävling om största fisk

ersättning för vase 300 kr

fortsatt arbete med SMS fiskekort pågår

§17 protokoll hålles tillgängligt på hemsidan

vid pennan Siv Gustavsson

Justerare

Weine Pettersson Owe Pettersson